T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/06/2021

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) NEDİR ?

Hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren yatan hasta sınıflandırma sistemidir.

-Hastaları, benzer şartları oluşturan gruplara ayıran ve başlangıç noktası hastalıklar olan bir sistemdir.

-Vakaları, öncelikle ana tanıya daha sonra işlemlerine göre gruplandırır.

- Harcanan tedavi kaynaklarını, parasal değer yerine bağıl değer/katsayı olarak ifade eder.

***Teşhis İlişkili Gruplar Birimi tarafından; yatan ve günübirlik hastalar Avustralya Kodlama Standartlarına göre kodlandırılarak, Sağlık Bakanlığına veri olarak gönderilmektedir. Ayrıca İşlem Bazlı Ayaktan Gruplar (İBAG) ve Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBAG)’ın frekansları ise sayısal veri olarak Sağlık Bakanlığına gönderilmektedir.

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR BİRİMİ

Teşhis İlişkili Gruplar Birimi 19 Eylül 2016 tarihinde kurulmuştur. Halen aktif olarak faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir.

Klinik süreçlere ilişkin verilerinin, Sağlık bakanlığı TİG sistemine uygun olarak hazırlanması, doğru ve tutarlı kodlanması ve sisteme gönderilmesi görevlerinin gerçekleştirildiği teknik birimdir.

TİG birimi bakanlık ve hastane arasındaki bağlantıyı sağlar, hastane bünyesindeki TİG uygulamalarını koordine eder ve sistemin gerekliliklerini yerine getirir.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde TİG birimi mevzuat gereği faaliyetlerini, başhekim yardımcısına bağlı olarak yürütmektedir.

AMAÇ:

-Hastalık grupları arasında maliyet farklılıklarını ortaya koymak.

-Yönetilebilir bir ödeme yöntemine geçmek.

-Planlama ve araştırmalara ışık tutmak.

-TİG uygulayan ülkelerle karşılaştırma yapmak.

-Sağlık insan gücü planlaması yapmak.

-Hastane yönetim aracı olarak kullanmak.

TİG’de KULLANILAN PARAMETRELER:

-Tanılar

-İşlemler

-Cinsiyet

-Yaş

-Kalış Süresi

-Yenidoğan Ağırlığı

-Günübirlik Durumları

-Taburcu Şekli

-Mekanik Ventilasyon Süresi

*** Hastanın ana tanısı, yapılan işlemler, yaşı, yenidoğan ise ağırlığı, eşlik eden ve kronik hastalıkları (diyabet ve tipleri vs.), alışkanlıkları (sigara ve alkol kullanımı), özgeçmiş ve soygeçmişi bilgileri, varfarin (cumadin) kullanımı, HIV, viral hepatit taşıyıcılığı, kardiyak cihaz varlığı (Pacemaker), varsa gebelik durumu mutlaka hasta dosyasında belirtilmelidir.

İŞLEM BAZLI AYAKTAN GRUPLAR (İBAG) :

Tanısı konulmuş, bu tanıya yönelik seanslar halinde tedavisi planlanmış ve gerçekleştirilmiş hastaların, tedavi seans sayılarını ifade etmektedir.

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

-Hemodiyaliz

-Kemoterapi

-Radyoterapi

-ESWL

-Sünnet

-Evde Sağlık

-Tomoterapi

BRANŞ BAZLI AYAKTAN GRUPLAR (BBAG) :

Poliklinik hizmetlerini kapsar.

KLİNİK KODLAMA NEDİR:

Hastaya ait klinik kaydın tüm detayları ile incelenerek, kodlanmaya esas durumları; ana tanı, ek tanı, işlemler ve hastanın yatış epizodunu ilgilendiren hastaya ilişkin diğer durumların tam, doğru ve tutarlı olarak, standartlara uygun şekilde tespit edilip, tespit edilen durumlara ait kodların E-kitaptan bulunarak Sağlık Bakanlığı TİG veri giriş sistemine kaydedilmesidir.

KLİNİK KODLAYICI KİMDİR:

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen klinik kodlama eğitimine katılmış ve sertifika almış, TİG veri sistemine kaydı yapılmış ve şifre verilmiş olan sağlık personelidir.

Eğitime 06/10/2015 tarihli ve 888 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe giren TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları kapsamında; kamu, özel ve üniversite hastanelerinde çalışan “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Ait Yönetmelik” te belirtilen sağlık meslek mensupları ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları katılabilmektedir.

KLİNİK KODLAYICI GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

-Klinik verileri TİG sistemine tam, doğru ve zamanında girmek.

-Klinikten HBYS üzerinden kesin taburcusu yapılan dosyalarda kodlama açısından eksiklikler varsa zamanında ilgili kliniğe ve TİG birim sorumlusuna bildirmek.

-www.tig.saglik.gov.tr adresindeki duyuruları düzenli takip etmek, veri giriş sisteminde meydana gelen teknik sorunları Sağlık Bakanlığına bildirmektir.

PERSONELİMİZ:

Erkin ERCAN

Yalçın ALICI

İsmail VARLI

Ümit GÜNEŞ

Gülnur KAHVECİ