T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 24/02/2019

AMAÇLAR

HEDEFLER

1

Birey, aile ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek

1

Hastanemizde sunulan ayaktan ve yatarak sağlık hizmetlerinin yanı sıra paydaş sağlık kurum ve kuruluşları ile organize olarak bireylerin sağlıklı yaşamlarını geliştirmek için ortak faaliyetler düzenlemek

2

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve hasta odaklılığı sağlamak

1

Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini artıracak şekilde verilmesini sağlamak.

2

Sağlıkta Kalite Standartlarının tüm birimlerde eksiksiz şekilde uygulanmasını sağlamak.

3

Etkinlik, etkililik, hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamını baz alan kalite standartları uyumunu artırmak.

4

Hastalarımıza sunulan tüm hizmetlerde, hastalarımızın istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alınarak tedavi bakım hizmetlerinde “Hasta Odaklı” yaklaşmak ve hastanın tedavi ve bakım süreçlerine aktif katılımını sağlamak

3

Kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi sağlamak ve yönetim kapasitesini artırmak.

1

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim ve hizmet anlayışını sağlamak

2

İnsan kaynakları envanterini çıkarmak ve etkin hizmet verebilecek şekilde planlamak

3

Personelin bilgi, deneyim ve yetkinlik düzeyinin artırılması amacıyla kurum oryantasyon vehizmetiçieğitimlerini sürdürmek

4

Hasta ve Çalışan güvenliğini sağlamak

1

Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

2

Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayenelerinin İSG mevzuatı doğrultusunda yapılmasını sağlamak

3

Uygun işe uygun nitelikte personel istihdam ederek, yapılmasına karar verilen işlem ve süreçlerde çalışan güvenliğini sağlamak

4

Sağlık hizmeti sunumunda en büyük gücümüzün çalışanlarımız olduğu bilinciyle, çalışanlarımızın sözlü veya fiziki şiddet olaylarını asgariye indirmek

5

Çalışan memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla sosyal organizasyonlar düzenlemek

6

Birim bazında riskleri belirleyerek, önlem almak suretiyle çalışanların iş kaynaklı zarar görmelerini engellemek

5

Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturmak, ekip anlayışına sahip olmak

1

Geleneksel personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi anlayışına geçmeyi hedefleyen bir kurum olarak, insan gücünü etkin ve verimli kullanmak, çalışan mutluluğunu sağlayacak düzenlemeler yapmak

2

Yetki devri yaparak insan kaynaklarıyla ilgili iş ve işlemleri yerinde ve daha kısa sürede gerçekleştirmek

6

Sağlık hizmetlerinde hakkaniyeti sağlamak

1

Hastaların sağlık hizmetinden faydalanması ve çalışanların sağlıklı çalışma yaşamı ile ilgili olarak yapılacak faaliyetlerde eşit haklardan yararlanması için altyapı oluşturmak.

2

Hizmet sunumunun hakkaniyete uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için özellikle yaşlılar, engelliler, sosyal veya ekonomik nedenlerle hizmete erişimde güçlük yaşayanların arzu ettikleri ölçüde hizmetten yararlanmalarını sağlamak.

7

Sağlık hizmetlerinde zamanlılığı sağlamak

1

Poliklinik hizmetlerinde hastaların muayene zaman aralığını belirleyerek hastaların kısa sürede hizmete erişimlerini temin etmek

2

Teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin, hastanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve kabul edilebilir bir zaman aralığında sonuçlandırılmasını sağlamak

8

Tıbbi etik kuralllara bağlı kalmak

 

1

Sağlık hizmeti sunumunda evrensel tıbbi etik ilkeleri (yararlılık, zarar vermeme, adalet ve özerklik) gözetmek

2

Verilen hizmetlerde hastalıkları önlemeye ve bilimsel gerekleri yerine getirerek hastaları iyileştirmeye çalışarak insanın yaşamını ve sağlığını korumak

9

Sağlık hizmetlerinde süreklilik ve erişimi sağlamak

1

Bölge içerisinde hizmete ihtiyaç duyan hastaların, sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak.

2

Kurumun teknolojik altyapısını güçlendirmek ve hizmet alanlara kesintisiz ve güvenilir hizmet sunmak.

10

Sağlık hizmetlerinden taviz vermeden mali sürdürülebilirliği sağlamak

1

Sağlık hizmet sunumunda değişim gerektiren alanların tespiti ile kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlayacak maliyet analizi çalışmaları yapmak

2

Akılcı ilaç ve tıbbi malzeme kullanımını teşvik etmek

3

Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için diğer sağlık hizmet sunucuları ile iş birliği yapmak

4

Kurumda enerji verimliliğini sağlayacak çalışmalar yapmak