Amaç ve Hedefler
24 Şubat 2019

AMAÇLAR

HEDEFLER

1

Birey, aile ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek

1

Hastanemizde sunulan ayaktan ve yatarak sağlık hizmetlerinin yanı sıra paydaş sağlık kurum ve kuruluşları ile organize olarak bireylerin sağlıklı yaşamlarını geliştirmek için ortak faaliyetler düzenlemek

2

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve hasta odaklılığı sağlamak

1

Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini artıracak şekilde verilmesini sağlamak.

2

Sağlıkta Kalite Standartlarının tüm birimlerde eksiksiz şekilde uygulanmasını sağlamak.

3

Etkinlik, etkililik, hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamını baz alan kalite standartları uyumunu artırmak.

4

Hastalarımıza sunulan tüm hizmetlerde, hastalarımızın istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alınarak tedavi bakım hizmetlerinde “Hasta Odaklı” yaklaşmak ve hastanın tedavi ve bakım süreçlerine aktif katılımını sağlamak

3

Kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi sağlamak ve yönetim kapasitesini artırmak.

1

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim ve hizmet anlayışını sağlamak

2

İnsan kaynakları envanterini çıkarmak ve etkin hizmet verebilecek şekilde planlamak

3

Personelin bilgi, deneyim ve yetkinlik düzeyinin artırılması amacıyla kurum oryantasyon vehizmetiçieğitimlerini sürdürmek

4

Hasta ve Çalışan güvenliğini sağlamak

1

Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

2

Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayenelerinin İSG mevzuatı doğrultusunda yapılmasını sağlamak

3

Uygun işe uygun nitelikte personel istihdam ederek, yapılmasına karar verilen işlem ve süreçlerde çalışan güvenliğini sağlamak

4

Sağlık hizmeti sunumunda en büyük gücümüzün çalışanlarımız olduğu bilinciyle, çalışanlarımızın sözlü veya fiziki şiddet olaylarını asgariye indirmek

5

Çalışan memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla sosyal organizasyonlar düzenlemek

6

Birim bazında riskleri belirleyerek, önlem almak suretiyle çalışanların iş kaynaklı zarar görmelerini engellemek

5

Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturmak, ekip anlayışına sahip olmak

1

Geleneksel personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi anlayışına geçmeyi hedefleyen bir kurum olarak, insan gücünü etkin ve verimli kullanmak, çalışan mutluluğunu sağlayacak düzenlemeler yapmak

2

Yetki devri yaparak insan kaynaklarıyla ilgili iş ve işlemleri yerinde ve daha kısa sürede gerçekleştirmek

6

Sağlık hizmetlerinde hakkaniyeti sağlamak

1

Hastaların sağlık hizmetinden faydalanması ve çalışanların sağlıklı çalışma yaşamı ile ilgili olarak yapılacak faaliyetlerde eşit haklardan yararlanması için altyapı oluşturmak.

2

Hizmet sunumunun hakkaniyete uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için özellikle yaşlılar, engelliler, sosyal veya ekonomik nedenlerle hizmete erişimde güçlük yaşayanların arzu ettikleri ölçüde hizmetten yararlanmalarını sağlamak.

7

Sağlık hizmetlerinde zamanlılığı sağlamak

1

Poliklinik hizmetlerinde hastaların muayene zaman aralığını belirleyerek hastaların kısa sürede hizmete erişimlerini temin etmek

2

Teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin, hastanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve kabul edilebilir bir zaman aralığında sonuçlandırılmasını sağlamak

8

Tıbbi etik kuralllara bağlı kalmak

 

1

Sağlık hizmeti sunumunda evrensel tıbbi etik ilkeleri (yararlılık, zarar vermeme, adalet ve özerklik) gözetmek

2

Verilen hizmetlerde hastalıkları önlemeye ve bilimsel gerekleri yerine getirerek hastaları iyileştirmeye çalışarak insanın yaşamını ve sağlığını korumak

9

Sağlık hizmetlerinde süreklilik ve erişimi sağlamak

1

Bölge içerisinde hizmete ihtiyaç duyan hastaların, sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak.

2

Kurumun teknolojik altyapısını güçlendirmek ve hizmet alanlara kesintisiz ve güvenilir hizmet sunmak.

10

Sağlık hizmetlerinden taviz vermeden mali sürdürülebilirliği sağlamak

1

Sağlık hizmet sunumunda değişim gerektiren alanların tespiti ile kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlayacak maliyet analizi çalışmaları yapmak

2

Akılcı ilaç ve tıbbi malzeme kullanımını teşvik etmek

3

Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için diğer sağlık hizmet sunucuları ile iş birliği yapmak

4

Kurumda enerji verimliliğini sağlayacak çalışmalar yapmak