Göğüs Hastalıkları
02 Mart 2023

KLİNİK TANITIMI
Kliniğimiz; idari kısım, eğitim-öğretim kısmı, klinik, poliklinik, özel bakım ünitesi ve laboratuvar kısmından oluşmaktadır. Klinik bünyesinde halen 2 Profesör, 2 Doçent Doktor, 5 Uzman Doktor ve 14 Araştırma Görevlisi görev almaktadır.

Özel Teşhis ve Laboratuvar Kısmı
Özel teşhis ve laboratuvar kısmında ayaktan ve yatan hastalarla ilgili rutin ve özel laboratuvar hizmetleri verilmekte, solunum fonksiyon ve egzersiz testleri uzman personel tarafından uygulanmaktadır.
Bronkoskopi Laboratuvarında; Fiber Optik Bronkoskopi, EBUS, Torasentez, Plevral Biyopsi, Transtorakal Biyopsi, Bronkoskopik Akciğer Hacim Küçültme hizmetleri verilmekte, 4 yataklı müşahade kısmında işlem öncesi ve sonrası hastaların takipleri yapılmaktadır.
Ayrıca mevcut radyoloji ünitesinde klinik ve poliklinik hastalarımızın konvansiyonel radyolojik tetkik gereksinimleri karşılanmaktadır.

Klinik Kısmı
25 adet klinik yatan hasta bölümünde, 6 adet tüberküloz bölümünde, 4 adet yoğun bakım olmak üzere toplam 35 yatak kapasitesi ile yılda ortalama 1300 hasta yatırılarak takip ve tedavi edilmektedir. Yoğun bakım ünitesinde halen NON-İNVAZİV mekanik ventilasyon ihtiyacı olan ve yakın takip gerektiren hastalara hizmet verilmektedir.

Poliklinik Kısmı
Polikliniklerde yılda 45.500 civarında hastaya hizmet verilmektedir. Hastalar burada koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Aynı poliklinik binası içerisinde konuşlanmış sigara bıraktırma ünitesi ile sigara bırakma grupları oluşturularak sigara ve sigaraya bağlı hastalıklarla mücadele edilmektedir.

MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ
Genel Yatan Hasta Bölümü
Göğüs Hastalıkları Kliniği, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahili Bilimler Binası zemin katta ve 8.katta hizmet vermektedir. Yıllık toplam yatan hasta sayısı 2019 yılı itibari ile 1365‘dir. 2019 yılı ortalama yatak işgal oranı %77,21'dir.

Tüberküloz Hasta Bölümü
Ülkemizde 1. Dünya Savaşı sıralarında askeri hastanelerin tüberkülozlu hastalarla dolduğunu, ölüm nedenlerinin başında tüberkülozun geldiğini askeri mecmualardan öğrenmekteyiz. Türkiye genelinde tüberkülozluların çoğunluğu 20-44 yaş grubundadır (% 55.3). 20-24 yaş grubu bu çoğunluğun % 50’sini oluşturmaktadır.
Kliniğimiz Sağlık Bakanlığı'nın Tüberküloz Kontrolu Programı çerçevesinde, MDR Tüberküloz dışında her tür Tüberküloz formunun tanı, takip ve tedavisini sürdürmektedir.

Bronkoskopi ve Girişimsel İşlemler Ünitesi
GEAH Göğüs Hastalıkları Kliniğinde yılda yaklaşık 600’den fazla olguya tüm tanısal bronkoskopik prosedürlerin (transbronşiyal iğne aspirasyonu, mikrobiyolojik korunmuş fırçalama, transbronşiyal biyopsi, bronkoalveolar lavaj vb.) uygulandığı bronkoskopi işlemleri yapılmaktadır. Bronkoskopi ile nefes borusu ve bronş sistemi direk olarak gözlenebilmektedir. Bu işlemle akciğer kanserleri, enfeksiyöz (zatürre, tüberküloz) hastalıklar ve birçok kronik akciğer hastalığında (sarkoidoz vb.) bronş sistemi, akciğer ve mediastinal yapılardan patolojik ve mikrobiyolojik incelemeler için örnekler alınabilmektedir. Bronkoskopi ünitemize Mart 2008’den itibaren dahil ettiğimiz Türkiye’de sadece birkaç merkezde yapılan Endobronşiyal Ultrason (EBUS) cihazı ile, özellikle mediastinal lenfadenopatilerde ve direkt endobronşiyal bulgu vermeyen lezyonlarda bronş içinden ultrason ile görüntüleyerek biyopsi yapma olanağına kavuştuk. Bu cihazın kullanımına başladıktan sonra birçok hastalıkta tanı oranımız daha da artmıştır.
Bronkoskopik prosedürlerin yanı sıra invaziv işlem olarak yılda yaklaşık 300’den fazla olguya ultrason eşliğinde torasentez, plevra biyopsisi, intraplevral kateter ve plöredezis işlemleri uygulanmaktadır. Torasentez ve plevra biyopsisi ile çeşitli durumlarda ortaya çıkan (akciğer ve diğer organların kanserleri, çeşitli enfeksiyöz hastalıklar ve bazı sistemik hastalıklar) plevral effüzyonların (akciğer zarları arasındaki sıvı birikimi) tanısı için plevral sıvıdan ve plevradan patolojik, mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemeler için örnekler alınabilmektedir. Ayrıca ileri düzeyde sıvı birikimi durumlarında tedavi amaçlı işlemler de (plevral kateter ve plöredezis) uygulanabilmektedir.2019 yılında yapılan girişimsel işlemler ve yıllık sayıları; Bronkoskopi (255), Endobronşiyal Ultrasonografi (225), Torasentez (430), Plevra biyopsisi (10), Toraks USG (499), Termoplasti (3)  Valf (15) Coil (7) Plörocan (24) Rijit Bronkoskopi (2)

Endobronşial Tedaviler
Çok  ağır KOAH’lı hastalardan amfizemli olanların bir kısmına endobronşial akciğer hacim küçültme işlemi yapılmaktadır.
Bu hastalar bronkodilatör tedavilerini düzenli olarak kullanmak, sigarayı bırakmış olmalı, pulmoner rehabilitasyon programından geçmeli ve yapılan test ve tetkiklerden işlem için uygunluk kararı çıkmaktadır.
Bu hastalarımıza Kasım 2017 tarihinden itibaren endobronşial tedavi (valf ve coil) uygulamaları yapmaktayız.

Solunum Fonksiyon Testleri Ünitesi
GEAH Göğüs Hastalıkları Kliniğinde yaklaşık 10.000 hastaya solunum fonksiyon testi yapılmaktadır. Bu testler astım ve kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi direk olarak hava yollarında daralma ile seyreden hastalıkların tanısı ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde, birçok akciğer hastalığında fonsiyonel etkilenmenin belirlenmesinde ve ameliyat öncesi akciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.Yıllık ortalama 16160 adet Solunum Fonksiyon Testi, 1800 adet Diffüzyon
Kapasitesi Testi,500 adet Helyum Dilisyon Testi (FRC) 12000 adet Reverzibilite Testi yapılmaktadır.

Sigara Bıraktırma Polikliniği

Türkiye’de yaklaşık 17 milyon kişi sigara içmekte ve her yıl 100.000 kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan ölmektedir. Bu salgın yalnızca ciddi hastalık ve ölümlere yol açmamakta aynı zamanda üretim kaybı ve gittikçe artan sağlık harcamaları nedeniyle ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Ülkemizde başta çocuk ve kadınlar olmak üzere her yıl yaklaşık 15,000 insan sigara içmediği halde pasif içicilik nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde, sigaraya yaklaşık yılda 18 milyar YTL harcanmaktadır. Buna sağlık harcamaları da eklendiğinde ülkemizin gerçek bir kitlesel yıkım ile karşı karşıya olduğu görülebilir.

Yapay bir afet olan sigara salgınını önlemenin yolu öncelikle tütünün zararlarına ilişkin toplumsal bilinci artırmaktır. Bilinçli ve gelişmiş toplumlarda sigara içme oranları ciddi oranlarda düşmektedir. Sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olunması ve onların da aktif olarak bu mücadele içinde yer almalarını sağlamak amacıyla Haziran 2001’de GEAH Sigara Bırakma Polikliniğimiz açıldı. Bugüne kadar toplam (Mart 2009 tarihine kadar) 1175 hastaya hizmet verilmiştir. 2019 yılında da 445 hastaya sigara bıraktırma hizmeti verilmiştir. Sigara bıraktırma başarı oranımız % 42'dir.

Sigara Bıraktırma Polikliniği Çalışma Takvimi
1. Randevu ile çalışılır, randevu günü ayda birdir, en fazla 20 kişiye randevu verilir.
2. Polikliniğimize müracaat edip randevu alan hastalara şu işlemler yapılır. Hastalara demografik özellikler, nikotin bağımlılık testi, anksiyete testinden oluşan anket formaları doldurtulur.
    • Hastalara genel sağlık taraması için gerekli tetkikler (PA akciğer grafisi, EKG, Tam Kan, Sedim, Rutin biyokimya, Solunum Fonksiyon Testi) istenir.
    • İstenen tetkikler yaptırıldıktan sonra hastalar randevu tarih ve saatinde ‘Sigara Bıraktırma Polikliniği’nde hazır olurlar.
3. Hastalara toplu olarak sigaranın zararlarını ve bırakma yöntemlerini anlatan interaktif bir toplantı yapılır.
4. Konferansdan sonra hastalar tek tek kabul edilip değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları ve bulguları anket formlarına kayıt edilir.
5. Hastaların soluk havasında karbon monoksit (CO) değerleri ölçülüp kayıt edilir.
6. Bütün değerlendirme sonuçlarına göre hastalara uygun sigara bıraktırma tedavisi planlanır.
7. Kontroller:Bilgilenme ve danışma telefonları:
    • 7.gün, 15. gün, 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12.ay da kontrole gelinmesi önerilmektedir.
    • Kontroller her Cuma saat 10.00- 11.00 arasında sigara bıraktırma polikliniğinde yapılmaktadır.
    • Kontrollere gelemeyen hastaların telefon ile bilgi vermeleri önerilmektedir.
    • 12.ayın sonunda son görüşme yapılıp başarılı olanlara ‘Sigarayı Bırakma Başarı Belgesi’ verilmektedir.

DOKTORLARIMIZ
Eğitim ve İdari Sorumlusu
Prof.Dr. Cantürk TAŞÇI

Öğretim Görevlileri
Prof.Dr.Nesrin ÖCAL
Doç.Dr. Deniz DOĞAN
Doç.Dr. Yakup ARSLAN

Uzman Doktorlar
Uzm.Dr. Burcu ŞAHİN DEDEOĞLU
Uzm.Dr. Senem YAZİCİ
Uzm.Dr. Deniz DOĞAN MÜLAZİMOĞLU
Uzm.Dr. Aslı BOSTANOĞLU KARAÇİN
Uzm.Dr. Ayşe Kevser ERDÖL

Asistanlar
Dr.Alperen KOÇ
Dr.Latif Alperen ÖZDEMİR
Dr.Şebnem ALSAT
Dr.Aysuna DİNÇER
Dr.Beste ARIKAN
Dr.Sabiha ERCAN
Dr.Esra YÜKSEL KAYA
Dr.Selin VARIŞLI
Dr.Mustafa KILIÇ
Dr.Deniz DOĞAN
Dr.Cansu YAMAN
Dr.Zeynep Aytül DEMİRCAN
Dr.Begümay KUMRU
Dr.İsmail Salih ALACALI


KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER


  • KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER.jpg
  • HEMŞİRE DESKİ.jpg
  • HASTA ODASI.png
  • ÖĞRETİM ÜYELERİ BÖLÜMÜ.jpg
  • BRONKOSKOPİ ÜNİTESİ.jpg
  • YOĞUN BAKIM BÖLÜMÜ.jpg
  • PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ.jpg
  • SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ LABORATUVARI.jpg
  • SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ LABORATUVARI 2.jpg
  • DOKTOR ODASI.jpg